Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Taryfy za wodę i ścieki

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie  Sp. z o.o. w Gnieźnie (dalej Spółka) niniejszym ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Gniezna, gminy Czerniejewo i części gminy Gniezno, w okresie 3 lat - od dnia 17 lipca 2021 r. do dnia 17 lipca 2024 r.

Powyższe taryfy wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w., w związku z faktem, iż organ regulacyjny  - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf.


Dokument zawierający informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Gniezna oraz części gminy Gniezno i gminy Czerniejewo - pobierz


OŚWIADCZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie  Sp. z o.o. w Gnieźnie (dalej Spółka) niniejszym informuje co następuje.
Spółka złożyła wniosek taryfowy organowi regulacyjnemu - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 11 lutego 2021 r.  Do dnia 3 maja 2021 r. Organ nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie.
Nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w.”), Organ utracił kompetencję do jej wydania. Taki skutek upływu wspomnianego terminu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I GSK 514/20. Mimo tego, Organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf w dniu 25 maja 2021 r.

W ocenie Spółki, wskazana decyzja wydana została z naruszeniem prawa, w związku z czym Spółka:

  1.     wystąpiła o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wejście taryf w życie z mocy prawa,
  2.     złożyła odwołanie od decyzji jako wydanej przez Organ w momencie, w którym nie posiadał już kompetencji do jej wydania.


Jednocześnie mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce, ogłosiła nowe taryfy, zgodnie z art. 24f ust. 3 u.z.z.w.
Biorąc pod uwagę prawdopodobny spór, który być może rozstrzygnąć będzie musiał właściwy sąd administracyjny, Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych taryf, pragnąc całkowicie wyeliminować ryzyko obciążenia Odbiorców usług Spółki zawyżonymi należnościami, do czasu zakończenia sporu, Spółka będzie obciążała swoich Klientów wyłącznie częściowo, tj. z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowych taryf.

Jednocześnie w razie pozytywnego dla Spółki zakończenia opisanych postępowań, Spółka deklaruje, iż podejmie wszelkie prawem przewidziane kroki celem maksymalnego zminimalizowania negatywnych konsekwencji dla Odbiorców usług.

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Dane kontaktowe ikona dane kontaktowe
tel.: 61 424-59-10
fax: 61 426-30-87
sekretariat@pwikgniezno.com.pl
Dyspozytornia ikona dyspozytornia
tel. 61 424-59-60

efaktura

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Faktura elektronicznaFaktura elektroniczna