Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.pwikgniezno.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o formacie oraz rozmiarze,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Krzyśka, informatyk@pwikgniezno.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 424-59-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja siedziby Spółki:
Siedziba Spółki znajduje się w Gnieźnie przy ul Żwirki i Wigury 28, jest dobrze skomunikowana z wszystkimi rejonami m. Gniezna poprzez komunikację publiczną i indywidualny transport samochodowy.

Dostępność wejścia i ciągów komunikacyjnych:
Wejście do budynku administracyjnego na poziomie zerowym, jedyne  utrudnienie – drzwi z klamką otwierają się lewoskrętnie na zewnątrz. Wejście osoby niepełnosprawnej na wózku wymaga pomocy osoby drugiej – zapewnia ją pracownik działu zabezpieczenia mienia, dostępny o każdym czasie. Biuro Obsługi Klienta usytuowane jest bezpośrednio przy wejściu do budynku, nie ma konieczności korzystania z ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku. 

Dostępność toalet:
Toalety dla interesantów znajdują się na parterze przy Biurze Obsługi Klienta. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Pochylnie, platformy, informacji głosowe, pętle indukcyjne:
W budynku administracyjnym nie zostały zastosowane.

Dostępność miejsc parkingowych:
Możliwość dojazdu praktycznie bezpośrednio pod drzwi wejściowe. Ilość miejsc parkingowych ok. 150 w tym 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio przy siedzibie Spółki - niepłatny miejski parking.

Prawo wstępu z psem przewodnikiem:
Brak w tym zakresie ograniczeń.

Pomoc tłumacza migowego:
Brak.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
Interesant może komunikować się z pracownikami Spółki przez: korespondencyjnie, e-mail, telefon, faks lub umówić się na bezpośrednią wizytę.

 

Dodatkowe informacje

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez włączenie fokusu, który aktywuje się na stronie internetowej po kliknięciu w górnym prawym rogu zakładki Focus. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK