Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Historia Projektu

W związku z nowymi wytycznymi i normami odnoszącymi się do jakości oczyszczonych ścieków, które wymusiły na Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. konieczność przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków, Zarząd Spółki podjął decyzję o przygotowaniu projektu Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie. W lutym 2009 r. PWiK w Gnieźnie Sp. z o.o. złożyło wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Został on pozytywnie rozpatrzony i pomimo bardzo dużej konkurencji zaowocował podpisaniem umowy o dofinansowanie.  
W dniu 05.08.2010 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-153/09-00 Projektu pn.: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie nr POIS.01.01.00-00-153/09  
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 56 592 615,45 PLN brutto  
Wysokość dofinansowania Projektu 15 326 155,75 PLN netto

 

Cele Projektu

Głównymi celami Projektu są:

 • zmiana systemu technologicznego,
 • redukcja zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych do poziomu obowiązujących norm i wytycznych,
 • zwiększenie przepustowości oczyszczalni,
 • zastosowanie nowoczesnych ciągów technologicznych i urządzeń w celu zapewnienia stabilizacji pracy oczyszczalni,
 • poprawa pewności i skuteczności pracy obiektu oraz zoptymalizowanie kosztów eksploatacji,
 • wzrost liczby osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej o 1 124,
 • wzrost ludności korzystającej z oczyszczalni z 84,60% do 89,96%,
 • wzrost poziomu wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji.

 

Zakres Projektu

Zakres obejmuje modernizację części mechanicznej i biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej:

 1. modernizacja części mechanicznej obejmuje:
  • przebudowę budynku wirówek i montaż stacji zagęszczarek,
  • przebudowę i modernizację istniejących osadników wtórnych,
  • budowę nowego budynku garażowego,
  • przebudowę i modernizację istniejących osadników wstępnych,
  • modernizację istniejącej pompowni osadu wstępnego,
  • przebudowę i modernizację istniejącego reaktora cieczy osadowych,
  • budowę nowego budynku krat i skratek,
  • budowę piaskowników napowietrzanych,
  • dostawę i montaż biofiltrów dla osadników wstępnych i piaskowników napowietrzanych,
  • modernizację istniejącej trafostacji,
  • modernizacje istniejących zbiorników deszczowych dolnych,
  • przebudowę istniejącej komory defosfatacji na Zbiornik deszczowy górny,
  • modernizację i przebudowę istniejących wylotów do strugi Gnieźnieńskiej,
  • wykonanie nowego ogrodzenia,
  • wykonanie oświetlenia terenu,
  • wykonanie sieci kablowej zasilania elektroenergetycznego obiektów inżynierskich,
  • wykonanie nowych sieci technologicznych, komór, ściany oporowej,
  • wykonanie nowej sieci c.o.,
  • wykonanie i montaż sieci i urządzeń technologicznych,
  • przebudowę istniejących i budowę nowych dróg zakładowych,
  • wykonanie sieci i instalacji teletechnicznych,
  • przebudowę istniejących i budowę nowych sieci i instalacji wod. ? kan.
 2. modernizacja części biologicznej obejmuje:
  • wykonanie nowej komory nitryfikacji,
  • przebudowę kanału ominięcia osadników wstępnych,
  • budowę Komory denitryfikacji wstępnej,
  • budowę komory denitryfikacji wtórnej wraz z komorą tlenową,
  • wykonanie kanału ominięcia komory defosfatacji,
  • rozbudowę i modernizację stacji dmuchaw,
  • modernizację istniejącej stacji PIX,
  • dostawę i montaż stacji dawkowania węgla,
  • modernizację przepompowni ścieków wymiana technologii,
  • przebudowę i modernizacje zamkniętych komór fermentacyjnych (ZKF),
  • modernizację istniejących zagęszczaczy osadu przefermentowanego,
  • dostawę i montaż biofiltrów dla odorów z zagęszczaczy osadu przefermentowanego,
  • przebudowę istniejących i budowa nowych dróg zakładowych,
  • dostawę i montaż nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych,
  • przebudowę kanału ogólnospławnego 2700x 1700 (paszczowego),
  • dostawę i montaż aparatury kontrolno pomiarowej wraz z oprogramowaniem,
  • wykonanie instalacji teletechnicznych,
  • obsługa geodezyjna,
  • rozruch technologiczny.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 5616 m wraz budowa przykanalików o łącznej długości 2315,5 m oraz przekazanie zrealizowanych budowli i sieci do użytkowania.


www.wfosgw.poznan.plW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK