Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
Przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. została przyznana pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW na następujące przedsięwzięcia:

 1. Modernizacja Strugi Gnieźnieńskiej
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Pławnik i Przylesie w Gnieźnie - część II
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Roosevelta w Gnieźnie
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Kolejowej, Cegielskiego i Osiniec w Gnieźnie
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta w Gnieźnie - etap III
 6. Budowa łapacza grubych frakcji mineralnych na kolektorze dosyłowym ścieków surowych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta w Gnieźnie - ETAP IV
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 17 Dywizji Piechoty w Gnieźnie
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rycerskiej w Gnieźnie
 10. Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie

 

Ad.1 Przedsięwzięcie pn. : "Modernizacja Strugi Gnieźnieńskiej"
W dniu 10.09.2015r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 186/U/400/437/2015 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia
Odcinek nr I
Opis (lokalizacja)odcinka:
Przedmiotowy odcinek Strugi Gnieźnieńskiej określa się od ogrodzenia terenu oczyszczalni od strony północnej, do miejsca usytuowanego 5 m poniżej wylotu ścieków oczyszczonych do Strugi Gnieźnieńskiej.
Charakterystyka odcinka:
Długość odcinka wynosi ok. 300 m, a średnia szerokość cieku wodnego wynosi ok. 4 m. Na dnie cieku wodnego zalega namuł o zmiennej grubości, wynoszącej średnio ok. 0,2 m. Poziom wody płynącej w Strudze jest zmienny.
Opis robót:
Usuwaną (hakowaną) roślinność z cieku wodnego oraz usuwany namuł należy rozłożyć równomiernie warstwami na skarpach. Istniejące pozostałości starych umocnień brzegowych (kołki i faszyna) muszą zostać usunięte przed ułożeniem nowych umocnień. Wykonawca we własnym zakresie wykona tymczasowe dojścia (ewentualnie dojazdy) potrzebne do realizacji robót. Istniejące na terenie odcinka wyloty muszą zostać oczyszczone na odcinku 4 m, przed przystąpieniem do wykonania naprawy obudowy betonowej, przy czym jeżeli ostatni wylotowy odcinek rurociągu jest uszkodzony, należy go wymienić. Linie zabudowy umocnień z kołków i faszyny powinny być zbliżone do linii prostej, przy zachowaniu istniejących szerokości cieku wodnego, bez nadmiernego go zwężania lub poszerzania.
Odcinek nr II
Opis (lokalizacja) odcinka:
Przedmiotowy odcinek Strugi Gnieźnieńskiej określa się od miejsca usytuowanego 5 m poniżej wylotu ścieków oczyszczonych do Strugi Gnieźnieńskiej, aż do miejsca usytuowanego 25 m powyżej w/w wylotu. Odcinek ten obejmuje również cały zakręt w biegu Strugi Gnieźnieńskiej.
Charakterystyka odcinka:
Długość odcinka wynosi ok. 30 m, a średnia szerokość cieku wodnego wynosi ok. 4 m. Na dnie cieku wodnego zalega namuł o zmiennej grubości, wynoszącej średnio ok. 0,2 m. Poziom wody płynącej w Strudze jest zmienny.
Opis robót:
Usuwaną (hakowaną) roślinność z cieku wodnego oraz usuwany namuł należy rozłożyć równomiernie warstwami na skarpach na sąsiednich odcinkach. Istniejące pozostałości starych umocnień brzegowych (kołki i faszyna) muszą zostać usunięte przed ułożeniem nowych umocnień. Zabezpieczenie skarp płytami żelbetowymi prefabrykowanymi i płytami żelbetowymi wylewanymi na mokro należy wykonać na obydwu skarpach na zakręcie (strona wklęsła i wypukła) na całej wysokości (szerokości) skarpy. Każdy rodzaj płyt oparty zostanie dołem na krawężniku betonowym, który to krawężnik ułożony zostanie na podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości min. 20 cm. Krawężniki betonowe należy trwale zabezpieczyć przed przesunięciem się lub wywróceniem, poprzez ułożenie płyt betonowych (lub żelbetowych) w dnie cieku wodnego na podbudowie z tłucznia kamiennego, lub też zabezpieczyć w inny równoważny sposób. Linia zabudowy umocnień brzegowych powinna być wykonana przy zachowaniu niezmiennej szerokości cieku wodnego. Przy istniejącej komorze (wylot ścieków oczyszczonych do Strugi Gnieźnieńskiej) należy wykonać schody terenowe z poziomu góry komory, aż do krawężnika betonowego. Schody te należy wykonać jako żelbetowe wylewane na mokro, o szerokości 1 m, przy zachowaniu wysokości stopnia 15 cm i  szerokości 30 cm. Schody powinny być wyposażone w obustronne balustrady wykonane ze stali nierdzewnej.
Odcinek nr III
Opis (lokalizacja) odcinka:
Przedmiotowy odcinek Strugi Gnieźnieńskiej określa się od miejsca usytuowanego 25 m powyżej wylotu ścieków oczyszczonych do Strugi Gnieźnieńskiej do wylotu kanału żelbetowego odwadniającego maszynownie ZKF-ów, czyli do początku zakrętu w biegu cieku wodnego.
Charakterystyka odcinka:
Długość odcinka wynosi ok. 95 m, a średnia szerokość cieku wodnego wynosi ok. 3 m. Na dnie cieku wodnego zalega namuł o zmiennej grubości, wynoszącej średnio ok. 0,2 m. Poziom wody płynącej w Strudze jest zmienny.
Opis robót:
Usuwaną (hakowaną) roślinność z cieku wodnego oraz usuwany namuł należy rozłożyć równomiernie warstwami na skarpach. Istniejące na terenie odcinka wyloty muszą zostać oczyszczone na odcinku 4 m, przed przystąpieniem do wykonania naprawy obudowy betonowej, przy czym jeżeli ostatni wylotowy odcinek rurociągu jest uszkodzony, należy go wymienić. Linie zabudowy umocnień z kołków i faszyny powinny być zbliżone do linii prostej, przy zachowaniu istniejących szerokości cieku wodnego, bez nadmiernego go zwężania lub poszerzania. Ułożona biowłóknina musi być zakotwiona prętami stalowymi w koronie skarpy oraz obsypana warstwą czarnej ziemi grubości 5 cm i obsiana trawą. Istniejące przepusty kablowe muszą być obustronnie obudowane (w formie przyczółków betonowych) w sposób analogiczny jak wyloty betonowe, przy czym uprzednio należy każdą ze „starych” rur osłonowych obudować nowymi rurami z tworzyw sztucznych (twarde PCW). Należy to wykonać stosując rury osłonowe łupkowe dwudzielne, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.
Odcinek nr IV
Opis (lokalizacja) odcinka:
Przedmiotowy odcinek Strugi Gnieźnieńskiej określa się od początku zakrętu przed wylotem kanału żelbetowego odwadniającego maszynownie ZKF-ów, aż do mostu usytuowanego nad Strugą Gnieźnieńska (łącznie z odcinkiem pod tym mostem).
Charakterystyka odcinka:
Długość odcinka wynosi ok. 110 m, a średnia szerokość cieku wodnego wynosi ok. 3 m. Na dnie cieku wodnego zalega namuł o zmiennej grubości, wynoszącej średnio  ok. 0,2 m (pod mostem ok. 0,3 m). Poziom wody płynącej w Strudze jest zmienny.
Opis robót:
Usuwaną (hakowaną) roślinność z cieku wodnego oraz namuł należy rozłożyć równomiernie warstwami na skarpach na odcinkach nr 1 i 3. Umacniające dno cieku wodnego płyty żelbetowe posadowione być musza na warstwie tłucznia kamiennego o grubości 10 cm (oprócz podsypki żwirowej), natomiast krawężniki betonowe posadowione być muszą na warstwie tłucznia kamiennego o grubości 15 cm. Umocnienie skarp, o którym mowa powyżej musi być wykonana na całej wysokości (szerokości) skarpy, przy czym generalnie powinno to być umocnienie płytami żelbetowymi prefabrykowanymi opisanymi w projekcie. W przypadku gdy nie jest możliwe ułożenie płyt prefabrykowanych umocnienie należy wykonać z płyt żelbetowych wylewanych „na mokro”. W połowie długości odcinka należy wykonać schody terenowe z poziomu góry skarpy, aż do krawężnika betonowego. Schody te należy wykonać jako żelbetowe wylewane na mokro, o szerokości 1 m, przy zachowaniu wysokości stopnia 15 cm i  szerokości 30 cm. Schody powinny być wyposażone w obustronne balustrady wykonane ze stali nierdzewnej. Istniejące na terenie odcinka wyloty muszą zostać oczyszczone na odcinku 4 m, przed przystąpieniem do wykonania naprawy obudowy betonowej, przy czym jeżeli ostatni wylotowy odcinek rurociągu jest uszkodzony, należy go wymienić. Przechodzący poprzecznie przez Strugę Gnieźnieńską kanał betonowy (o przekroju prostokątnym ok. 1,4 m x 1,3 m) należy naprawić poprzez wypiaskowanie powierzchni betonowej, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie i pomalowanie powierzchni farbą chemoodporną. W wycenie należy uwzględnić również oczyszczenie i pomalowanie barier ochronnych na istniejącym mostku (kolor ustalić z Zamawiającym). Na odcinku od początku istniejącego mostku (wraz z odcinkiem dna pod mostkiem) do zastawki kanałowej na wylocie z jeziora należy przewidzieć ułożenie płyt żelbetowych na dnie na odcinku - długość 35 mb.

Dokumentacja fotograficzna

 

Ad.2 Przedsięwzięcie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Pławnik i Przylesie w Gnieźnie - część II"
W dniu 16.11.2015r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 353/U/400/324/2015 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji na os. Pławnik obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, przyłączami i odtworzeniem nawierzchni w następujących ulicach:

 • Leśna,
 • Pułkowa,
 • Grunwaldzka,
 • Wojskowa,
 • Pławnik wraz z sięgaczem,
 • Powstania Warszawskiego,
 • Ks. Sobczaka wraz z sięgaczem,
 • Obrońców Gniezna,
 • Żołnierska, 

w ilości:

 • kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S, SN 12 ze ścianką litą DN 250 - 1.710 mb,
 • kanalizacja sanitarna z rur PCV kl. S, SN 12 ze ścianką litą DN 300 - 221 mb,
 • przykanaliki z rur PVC kl. S, SN 12 ze ścianką litą DN 160 - 602 mb,

oraz

Budowa kanalizacji na os. Przylesie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, przyłączami i odtworzeniem nawierzchni w następujących ulicach:

 • Starowiejska,
 • Stolarska,
 • Ślusarska,
 • Szewska wraz z terenem zielonym,

w ilości:

 • kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S, SN 12 ze ścianką litą DN 250 - 1.255 mb,
 • kanalizacja sanitarna z rur PCV kl. S, SN 12 ze ścianką litą DN 300 - 618 mb,
 • przykanaliki z rur PVC kl. S, SN 12 ze ścianką litą DN 160 - 639 mb,

Dokumentacja fotograficzna

  

Ad.3 Przedsięwzięcie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Roosevelta w Gnieźnie"
W dniu 16.11.2015r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 356/U/400/397/2015 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej dla ETAPU I tj. od studni Ss6 do studni Ss10 wraz z odgałęzieniami, przyłączami i odtworzeniem nawierzchni drogowej w ilości:

 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 400 - 379,00 mb,
 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 300 - 16,00 mb,
 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 250 - 40,00 mb,
 • rura PVC kl. SN 12 DN 160 - 100,00 mb,

Dokumentacja fotograficzna

 

Ad.4 Przedsięwzięcie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Kolejowej, Cegielskiego i Osiniec w Gnieźnie"
W dniu 19.07.2016r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 53/U/400/400/2065 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, przyłączami i odtworzeniem nawierzchni w następujących ulicach:

 • Kolejowa
 • Cegielskiego
 • Osiniec
 • Łącznik pomiędzy ul. Kolejową i ul. Osiniec

W ilości:

 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur GRP SN 10.000 N/m2:
  • DN 300 - 1.707,00 mb,
  • DN 400 - 835,00 mb,
  • DN 500 - 35,00 mb,
 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC kl. S, SN 12 ze ścianką litą:
  • DN 250 - 152,00 mb,
 • przykanaliki i odgałęzienia z rur PVC kl. S, SN 12 ze ścianką litą:
  • DN 160 - 359,00 mb,
  • DN 200 - 187,00 mb,
 • rurociąg tłoczny wraz z przepompownią ścieków z rur PE 100 SDR 17 PN 10:
  • DN 180 - 915,00 mb,
 • Przepompownia ścieków P - 1 szt.

Dokumentacja fotograficzna

 

Ad.5 Przedsięwzięcie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta w Gnieźnie - etap III"
W dniu 13.10.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 538/U/400/418/2017 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej dla ETAPU III tj. odcinek od przepustu pod ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul. Trzemeszeńską  wraz z odgałęzieniami, przyłączami i odtworzeniem  nawierzchni drogowej w ilości:

 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 400 - 478,00 mb,
 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 300 - 34,00 mb,
 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 250 - 20,00 mb/4 szt.
 • rura PVC kl. SN 12 DN 160 - 258,00 mb/22 szt.

Dokumentacja fotograficzna

 

Ad.6 Przedsięwzięcie pn. : " Budowa łapacza grubych frakcji mineralnych na kolektorze dosyłowym ścieków surowych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie "
W dniu 13.10.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 542/U/400/420/2017 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia

 • Roboty konstrukcyjne (wykonanie komory łapacza, dostawa i montaż stalowej konstrukcji wsporczej dla wciągarki kamieni)  - 1kpl.
 • Roboty technologiczne (dostawa i montaż chwytaka hydraulicznego o pojemności 0,5m3, wciągnika przejezdnego o udźwigu 2,5T oraz montaż odwodnienia liniowego, wykonanie żelbetowej płyty ociekowej) - 1kpl.
 • Roboty elektryczne (wykonanie przyłącza wraz z dostawą i montażem rozdzielnicy)
 • Roboty wodno-melioracyjne (zabicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, montaż i demontaż rozpór i podpór, odwodnienie wykopu, wycięcie istn. kolektora) – 1kpl.
 • Roboty drogowe (wykonanie asfaltowej drogi dojazdowej oraz chodnika przy komorze) – 1kpl.

Dokumentacja fotograficzna

  

Ad.7 Przedsięwzięcie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta w Gnieźnie - ETAP IV"
W dniu 27.11.2019r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 2738/U/400/556/2019 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej dla ETAPU IV tj. od studni Ss16 do studni Ss41 wraz z odgałęzieniami i odtworzeniem nawierzchni drogowej w ilości:

 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 400 - 274,94 mb,
 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 300 - 469,55 mb,
 • rura GRP SN 10 000 N/m2 DN 250 - 38,99 mb,

Dokumentacja fotograficzna

 

Ad.8 Przedsięwzięcie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 17 Dywizji Piechoty w Gnieźnie "
W dniu 27.11.2019r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 2667/U/400/557/2019 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej w ilości:

 • rura PCV kl. S SN 12 ze ścianką litą DN 250 - 232,50 mb,
 • odtworzenie i odbudowa nawierzchni drogowych - 717,00 m2,

Dokumentacja fotograficzna


  

Ad.9 Przedsięwzięcie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerskiej w Gnieźnie "
Wykonana została sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC o średnicy 250 mm, ze studniami betonowymi DN 1000 mm i PVC DN 425 mm, łącznej długości 193,86 m, a także z rur PVC o średnicy 315 mm, ze studniami betonowymi 1000 mm, łącznej długości 620,40 mb. Całkowita długość sieci grawitacyjnej wyniosła 814,26 mb.

Dokumentacja fotograficzna:

 

Ad.10 Przedsięwzięcie pn. : "Budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "
W dniu 13.11.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki do kwoty 4 450 000,00 zł dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanału sanitarnego łączącego kanał sanitarny w ul. Kostrzewskiego z kanałem sanitarnym usytuowanym przy liceum ogólnokształcącym przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie. Projektowany kanał sanitarny zostanie wykonany w technologii bezwykopowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: a) budowę kanału sanitarnego DN500 o długości 783 mb, b) budowę komory włączeniowej zlokalizowanej na istniejącym kanale sanitarnym DN500 mm w Parku Piastowskim, c) budowę komory zasuw zlokalizowanej na istniejącym kanale sanitarnym DN500 mm przy ul. Kostrzewskiego.

Dokumentacja fotograficzna:

www.wfosgw.poznan.pl

 

 W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK