Ustaw wielkość czcionki
Rozmiar
czcionki
Ustaw wysoki kontrast
Wysoki
kontrast
Focus Szukaj

Taryfy za wodę i ścieki

Taryfa za wodę i ścieki 2022-2025  zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.06.2023 r. (znak: PO.RZT.70.29.2023/D/BS) ulega skróceni i obowiązuje do dnia 30.06.2023 r.

INFORMACJA TARYFOWA PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie

  1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują od dnia 18 marca 2022 r. do dnia 17 marca 2025 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 lutego 2022 r., znak: PO.RZT.70.11.2022/D/PH.
  2. Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:

a. I okres od 18 marca 2022 r. do 17 marca 2023 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
b. II okres od 18 marca 2023 r. do 17 marca 2024 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
c. III okres od 18 marca 2024 r. do 17 marca 2025 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

TARYFA 2022/2025 - obowiązuje od dnia 18 marca 2022 r.
Zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z dnia 28 lutego 2022 r.
Dokument zawierający informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin miasto Gniezno, gminy Czerniejewo i części gminy Gniezno  - pobierz


Taryfy za wodę i ścieki - wersja uproszczona

II  okres od 18 marca 2023 r. do 17 marca 2024 r.  

Uwzględniając charakter i cel wykorzystania wody, a także w związku ze zróżnicowanymi opłatami za usługi wodne, w szczególności opłaty za pobór wody, wyodrębniono dwie grupy cenowe w poszczególnych obszarach taryfowych:

  • woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
  • woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa powyżej.
     

Ceny wody obowiązujące od 18 marca 2023 r. do 17 marca 2024 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców
M. Gniezno, Gm. Gniezno,  Gm. Czerniejewo
  1. Gospodarstwa domowe    4,10 zł / 1 m3
  2. Pozostałe cele   4,22 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 18 marca 2023 r. do 17 marca 2024 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców 
M. Gniezno

Gm.Gniezno obszar Jankowo Dolne

Gm.Gniezno obszar Zdziechowa

 Gm.Gniezno pozostałe obszary

Gm.Czerniejewo obszar Czerniejewo

Gm.Czerniejewo obszar Żydowo

  1. Gospodarstwa domowe   7,50 zł /1 m3 7,96 zł / 1 m3 8,16 zł / 1 m3 7,50 zł / 1 m3 7,91 zł / 1 m3 7,50 zł / 1 m3
  2. Pozostałe cele   7,50 zł / 1 m3 7,96 zł / 1 m3 8,16 zł / 1 m3 7,50 zł / 1 m3  7,91 zł / 1 m3 7,50 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 18 marca 2023 r. do 17 marca 2024 r.  

L.p.
Taryfowe grupy odbiorców
Sposób wysyłania faktury
Okres rozliczeniowy
Taryfa
 wodociągowa   kanalizacyjna 
1. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 1 10,84 17,11
2 9,77 16,06
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 1 11,59 17,86
2 10,15 16,43
2. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 1 16,97 22,24
2 12,84 18,62
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 1 17,73 22,99
2 13,22 18,99
3. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; pocztą elektroniczną 1 9,80 16,08
2 9,80 15,54
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; listem 1 10,56 16,83
2 10,56 15,91
4. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 1 2,13 2,11
2 1,06 1,06
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 1 2,88 2,86
2 1,44 1,43
5. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 1 8,26 7,25
2 4,13 3,62
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 1 9,01 7,99
2 4,51 4,00
6. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; pocztą elektroniczną 1 12,96 -
2 10,84 -
  Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; listem 1 14,47 -
2 11,59 -
7. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe; pocztą elektroniczną 2 9,80 -
  Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe; listem 2 10,56 -
8. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 2 2,13 -
  Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 2 2,88 -
9. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 2 8,26 -
  Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 2 9,01 -
10. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; pocztą elektroniczną 1 - 19,23
2 - 17,11
  Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; listem 1 - 20,72
2 - 17,86
11. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczłtowych; pocztą elektroniczną 2 - 16,08
  Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczłtowych; listem 2 - 16,83

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Stawka opłat (dodatek do ceny ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.

Grupa I - (za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z Grupy I opłata naliczana będzie tylko za wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą).

L.p. Rodzaj wskaźnika
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)

1.

2.

3.

ChZT do 1.500 6,89
od 1.500 do 3.000 13,77
powyżej 3.000 36,73

4.

5.

6.

Zawiesina ogólna do 800 4,80
od 800 do 1.600 9,60
powyżej 1.600 30,00

7.

8.

9.

Azot ogólny do 200 4,79
od 200 do 400 9,57
powyżej 400 28,72

10.

11.

12.

Azot amonowy do 200 4,79
od 200 do 400 9,57
powyżej 400 23,93

13.

14.

15

Fosfor ogólny do 20 0,31
od 20 do 40 0,94
powyżej 40 3,12

16.

17.

18.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym do 100 1,84
od 100 do 300 6,43
powyżej 300 27,55

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Grupa II - (jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji w ściekach, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik z Grupy II dotyczy więcej niż jednej substancji, do ustalania opłat przyjmuje się wszystkie substancje, których dopuszczalna wartość została przekroczona).

L.p. Rodzaj wskaźnika
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)

1.

2.

3.

Fluorki do 20 5,27
od 20 do 40 10,53
powyżej 40 105,30

4.

5.

6.

Węglowodory ropopochodne do 15 6,91
od 15 do 30 13,82
powyżej 30 138,20

7.

8.

9.

Substancje powierzchniowo czynne anionowe do 15 6,91
od 15 do 30 13,82
powyżej 30 138,20

10.

11.

12.

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe do 20 9,21
od 20 do 40 18,43
powyżej 40 184,26

13.

14.

15.

Chlorki do 1000 4,92
od 1000 do 2000 9,84
powyżej 2000 98,40

16.

17.

18.

Siarczany do 500 2,46
od 500 do 1000 4,92
powyżej 1000 49,20

19.

20.

21.

Cynk do 5 4,08
od 5 do 15 12,23
powyżej 15 24,47

22.

23.

24.

Miedź do 1 0,99
od 1 do 5 4,94
powyżej 5 19,76

25.

26.

27.

Chrom ogólny do 2 7,90
od 2 do 6 29,64
powyżej 6 59,28

28.

29.

30.

Ołów do 2 7,90
od 2 do 6 29,64
powyżej 6 59,28

31.

32.

33.

Wanad do 2 1,63
od 2 do 6 4,89
powyżej 6 48,93

34.

35.

36.

Srebro do 0,5 1,98
od 0,5 do 2 9,88
powyżej 2 19,76

37.

38.

39.

Bor do 10 8,16
od 10 do 15 24,47
powyżej 15 122,34

40.

41.

42.

Odczyn pH od 5 do 6,5 1,50
poniżej 5 6,00
powyżej 9,5 3,00

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Taryfy od 18.03.2023 r. do 17.03.2024 r. (wersja PDF) - pobierz pdf


Taryfy za wodę i ścieki - wersja uproszczona

I  okres od 18 marca 2022 r. do 17 marca 2023 r.  

Uwzględniając charakter i cel wykorzystania wody, a także w związku ze zróżnicowanymi opłatami za usługi wodne, w szczególności opłaty za pobór wody, wyodrębniono dwie grupy cenowe w poszczególnych obszarach taryfowych:

  • woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
  • woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa powyżej.
     

Ceny wody obowiązujące od 18 marca 2022 r. do 17 marca 2023 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców
M. Gniezno, Gm. Gniezno,  Gm. Czerniejewo
  1. Gospodarstwa domowe    4,08 zł / 1 m3
  2. Pozostałe cele   4,18 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Ceny ścieków obowiązujące od 18 marca 2022 r. do 17 marca 2023 r.

 L.p.
Taryfowe grupy odbiorców 
M. Gniezno

Gm.Gniezno obszar Jankowo Dolne

Gm.Gniezno obszar Zdziechowa

 Gm.Gniezno pozostałe obszary

Gm.Czerniejewo obszar Czerniejewo

Gm.Czerniejewo obszar Żydowo

  1. Gospodarstwa domowe   7,38 zł /1 m3 7,92 zł / 1 m3 8,13 zł / 1 m3 7,38 zł / 1 m3 7,84 zł / 1 m3 7,38 zł / 1 m3
  2. Pozostałe cele   7,38 zł / 1 m3 7,92 zł / 1 m3 8,13 zł / 1 m3 7,38 zł / 1 m3  7,84 zł / 1 m3 7,38 zł / 1 m3

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Opłaty abonamentowe obowiązujące od 18 marca 2022 r. do 17 marca 2023 r.  

L.p.
Taryfowe grupy odbiorców
Sposób wysyłania faktury
Okres rozliczeniowy
Taryfa
 wodociągowa   kanalizacyjna 
1. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 1 9,44 15,22
2 8,39 14,19
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 1 10,10 15,88
2 8,73 14,52
2. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 1 15,45 21,87
2 11,40 16,70
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 1 16,11 20,91
2 11,73 17,03
3. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; pocztą elektroniczną 1 8,42 14,21
2 8,42 13,68
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych; listem 1 9,09 14,87
2 9,09 14,01
4. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 1 2,09 2,07
2 1,04 1,04
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 1 2,75 2,73
2 1,38 1,37
5. Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 1 8,10 7,10
2 4,05 3,55
  Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 1 8,76 7,76
2 4,38 3,88
6. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; pocztą elektroniczną 1 11,53 -
2 9,44 -
  Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; listem 1 12,86 -
2 10,10 -
7. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe; pocztą elektroniczną 2 8,42 -
  Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe; listem 2 9,09 -
8. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 2 2,09 -
  Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 2 2,75 -
9. Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; pocztą elektroniczną 2 8,10 -
  Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; listem 2 8,76 -
10. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; pocztą elektroniczną 1 - 17,29
2 - 15,22
  Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny; listem 1 - 18,62
2 - 15,88
11. Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczłtowych; pocztą elektroniczną 2 - 14,21
  Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczłtowych; listem 2 - 14,87

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

 

Stawka opłat (dodatek do ceny ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.

Grupa I - (za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z Grupy I opłata naliczana będzie tylko za wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą).

L.p. Rodzaj wskaźnika
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)

1.

2.

3.

ChZT do 1.500 6,89
od 1.500 do 3.000 13,77
powyżej 3.000 36,73

4.

5.

6.

Zawiesina ogólna do 800 4,80
od 800 do 1.600 9,60
powyżej 1.600 30,00

7.

8.

9.

Azot ogólny do 200 4,79
od 200 do 400 9,57
powyżej 400 28,72

10.

11.

12.

Azot amonowy do 200 4,79
od 200 do 400 9,57
powyżej 400 23,93

13.

14.

15

Fosfor ogólny do 20 0,31
od 20 do 40 0,94
powyżej 40 3,12

16.

17.

18.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym do 100 1,84
od 100 do 300 6,43
powyżej 300 27,55

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Grupa II - (jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji w ściekach, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik z Grupy II dotyczy więcej niż jednej substancji, do ustalania opłat przyjmuje się wszystkie substancje, których dopuszczalna wartość została przekroczona).

L.p. Rodzaj wskaźnika
Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3) Opłata dodatkowa  (zł/m3)

1.

2.

3.

Fluorki do 20 5,27
od 20 do 40 10,53
powyżej 40 105,30

4.

5.

6.

Węglowodory ropopochodne do 15 6,91
od 15 do 30 13,82
powyżej 30 138,20

7.

8.

9.

Substancje powierzchniowo czynne anionowe do 15 6,91
od 15 do 30 13,82
powyżej 30 138,20

10.

11.

12.

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe do 20 9,21
od 20 do 40 18,43
powyżej 40 184,26

13.

14.

15.

Chlorki do 1000 4,92
od 1000 do 2000 9,84
powyżej 2000 98,40

16.

17.

18.

Siarczany do 500 2,46
od 500 do 1000 4,92
powyżej 1000 49,20

19.

20.

21.

Cynk do 5 4,08
od 5 do 15 12,23
powyżej 15 24,47

22.

23.

24.

Miedź do 1 0,99
od 1 do 5 4,94
powyżej 5 19,76

25.

26.

27.

Chrom ogólny do 2 7,90
od 2 do 6 29,64
powyżej 6 59,28

28.

29.

30.

Ołów do 2 7,90
od 2 do 6 29,64
powyżej 6 59,28

31.

32.

33.

Wanad do 2 1,63
od 2 do 6 4,89
powyżej 6 48,93

34.

35.

36.

Srebro do 0,5 1,98
od 0,5 do 2 9,88
powyżej 2 19,76

37.

38.

39.

Bor do 10 8,16
od 10 do 15 24,47
powyżej 15 122,34

40.

41.

42.

Odczyn pH od 5 do 6,5 1,50
poniżej 5 6,00
powyżej 9,5 3,00

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Taryfy od 18.03.2022 r. do 17.03.2023 r. (wersja PDF) - pobierz pdfW czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
telefon tel. 61 424-59-10
fax 61 426-30-87
Adres przedsiębiorstwa ikona nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gnieźnie Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Żwirki i Wigury 28

Zgłaszanie awarii: ikona dane kontaktowe

tel: 61 424-59-60 (24h)
tel: 994 (24h)


Biuro Obsługi Odbiorcy: ikona dyspozytornia
Czynne od Pon. do Pt.
w godz. od 8:00 do 14:00
Kontakt telefoniczny od Pon. do Pt.
w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 424-59-47

Przejdź na e-fakturę, eBOK

Pogotowie wodociągowe ikona pogotowe wodociągowe
994

Infrastruktura i środowisko Link Unia Europejska
Budowa przyłączy wod-kan Przejdź na e-fakturę, eBOK